Felhasználási feltételek


TIPPMIXPRO PARTNERHÁLÓZAT – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2023. november 29.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítik a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.; adószám: 10580204244; cégjegyzékszám: 01-10-041628; a továbbiakban: Szerencsejáték Zrt. vagy Szervező) által üzemeltetett partner.tippmixpro.hu weboldalon elérhető Tippmixpro Partnerhálózathoz (a továbbiakban: Tippmixpro Partnerhálózat vagy Partnerhálózat) való csatlakozás és a Partnerhálózat keretében a Szerencsejáték Zrt.-vel való együttműködés feltételeit. Amennyiben a Szerencsejáték Zrt. Partnerhálózatába szeretne jelentkezni, kérjük, ismerje meg az ÁSZF rendelkezéseit, és nyilatkozzon ezek elfogadásáról. Amennyiben nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, úgy kérjük, ne jelentkezzen, ne vegyen részt a Partnerhálózatban. 

1.2 Az ÁSZF-ben használt fogalmak

1.2.1 Partner (a továbbiakban: Partner): a Tippmixpro Partnerhálózatban, a Szerencsejáték Zrt. szerződéses partnereként részt vevő egyéni vállalkozót vagy gazdasági társaságot jelenti.

1.2.2 Tippmixpro Partnerhálózat (a továbbiakban: Tippmixpro Partnerhálózat vagy Partnerhálózat): jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti – a Szervező és a Partner közötti – szerződéses együttműködési lehetőség, amelynek keretében Partner a saját maga által üzemeltetett weboldalon és egyéb online felületein – ideértve a social médiában való megjelenést is – a Szerencsejáték Zrt.-nek és tevékenységének népszerűsítése céljából a Szerencsejáték Zrt. Tippmixpro.hu weboldalára mutató linket vagy reklámcélú tartalmat helyez el, amely alapján a Partner a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén az ÁSZF-ben foglaltak szerint jutalékra tarthat igényt az érintett – Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett – weboldal(ak)on generált forgalom függvényében.

1.2.3 Szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő felek vagy Felek): Szerencsejáték Zrt. és Partner együttesen Feleknek minősülnek.

1.2.4 Jutalék (a továbbiakban: Jutalék): a Partnert a jelen ÁSZF alapján ellátott tevékenységéért megillető ellenérték.

1.2.5 Közvetített játékos (a továbbiakban: Közvetített játékos vagy Játékos): azt a játékost jelenti, aki a Szerencsejáték Zrt. tippmixpro.hu weboldalán korábban felhasználói fiókot nem regisztrált, hanem igazolható módon a Partner által üzemeltetett – a Szervezőt vagy a Szervező tevékenységét népszerűsítő reklámot vagy linket tartalmazó – weboldalról vagy egyéb online felületről jogszerűen jutott el Szervező weboldalán történő regisztrációig, és a tippmixpro.hu weboldalon jogszerűen vesz részt szerencsejátékban.

1.2.6 Partner weboldala, Partner közösségi média profilja (a továbbiakban: Partneri weboldal, weboldal vagy közösségi média profil): a Partner által a Tippmixpro Partnerhálózatba történő regisztráció során megadott – vagy a regisztrációt követően a Szervező által egyedileg írásban jóváhagyott – weboldalt és egyéb a Partner által üzemeltetett – vagy a Partner kezelésében lévő online felület, amelynek tartalmát a Partner saját maga határozza meg azzal, hogy a megjelenített tartalomért való felelősséget is a Partner viseli.

1.2.7 Partner személyes fiókja (a továbbiakban: Partner személyes fiókja vagy Fiók): a Partner és jelen ÁSZF alapján végzett tevékenységének adatait, valamint a Tippmixpro Partnerhálózattal összefüggő információkat tartalmazó, a Partner személyéhez kötött és jelszóval védett felhasználói fiók.

1.2.8 Marketing tartalom, link (a továbbiakban: marketing tartalom és / vagy link): a Szerencsejáték Zrt. által a Partner részére átadott tartalom, amelyet Partner az általa üzemeltetett – Szerencsejáték Zrt. által jóváhagyott – weboldalon vagy közösségi média profil felületen bármilyen módosítás vagy változtatás nélkül, Szerencsejáték Zrt. által meghatározott feltételeknek megfelelően köteles közzétenni.

2. Felek közötti jogviszony

2.1 Felek közötti jogviszonyra jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Szerencsejáték Zrt. és Partner között a megállapodás akkor jön létre, ha Partner a partner.tippmixpro.hu oldalon regisztrál, amelynek keretében a regisztrációs felületen – az ott feltüntetetteknek megfelelően – megadja a Partnerhálózatban való részvételhez szükséges adatokat, nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőként ismeri el, továbbá megteszi a regisztrációs felületen a szükséges nyilatkozatokat, és Szerencsejáték Zrt. a Partner Partnerhálózatba való jelentkezését jóváhagyja, amelyről Partner a regisztráció során megadott e-mail címére kap értesítést. Partner a Szerencsejáték Zrt. jóváhagyását követően – és a regisztrációnak az e-mail címére kapott linkre kattintással történő megerősítését követően, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó megadásával – jogosult belépni a partner.tippmixpro.hu oldalon elérhető személyes fiókjába, ahol a Partnernek meg kell adnia az együttműködéshez szükséges további adatokat.

2.2 A Partner Tippmixpro Partnerhálózatba való jelentkezésének elfogadásáról Szerencsejáték Zrt. jogosult dönteni. A jelentkezés elfogadásával kapcsolatos döntésről Szerencsejáték Zrt. e-mailben értesíti a Partnert legkésőbb a jelentkezést követő 15 munkanapon belül. A Partner Partnerhálózatba való jelentkezésének jóváhagyása esetén a Felek jelen együttműködésére Partner által előzetesen megismert, értelmezett és elfogadott ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. A Tippmixpro Partnerhálózatba való jelentkezés jóváhagyása esetén Szerencsejáték Zrt. e-mailben további információkat küld Partner részére. Felek közötti megállapodás a Szervező – Partner részére a Tippmixpro Partnerhálózatban való részvételének jóváhagyásáról szóló – értesítésének a Partner személyes fiókjába való megküldése napján lép hatályba.

2.3 Partner tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben szabályozott tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a Partner a Fiókjában – a Partnerhálózatba való jelentkezésének Szerencsejáték Zrt. általi jóváhagyását követően – a tevékenység megkezdéséhez szükséges adatokat megadja.

2.4 Partner a regisztráció során egy darab olyan általa üzemeltetett weboldalt vagy közösségi média profilt (Facebook, YouTube stb.) tud rögzíteni, ahol a Szervezőt vagy a Szervező tevékenységét népszerűsítő tartalom, vagy link közzétételére lehetőség van. Amennyiben a Partner több általa üzemeltetett weboldalon vagy honlapon is közzé kívánja tenni a Szervezőt vagy a Szervező tevékenységét népszerűsítő tartalmat vagy a Szervező weboldalára mutató linket, úgy valamennyi ilyen honlapot vagy weboldalt köteles Szervező részére előzetesen, jóváhagyás céljából a [email protected] elérhetőségre megküldeni. Partner tudomásul veszi, hogy kizárólag a saját üzemeltetésű weboldalán vagy honlapján jogosult a Szervező által jóváhagyott tartalmat közzétenni.

3. Az ÁSZF módosítása

3.1. Szerencsejáték Zrt. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani, melyről a módosítások hatálybalépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal e-mailben és a Partner személyes fiókjába megküldött üzenet útján értesíti Partnert. Szerencsejáték Zrt. a módosított ÁSZF-et a partner.tippmixpro.hu weboldalon teszi közzé. Amennyiben a Partner nem fogadja el az ÁSZF módosításait, úgy jogosult a megállapodást – a Szervezőnek címzett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozat útján az adott elszámolási időszak végével – felmondani.

3.2. Az ÁSZF hatályos verziója elérhető a partner.tippmixpro.hu oldalon. Amennyiben a Partner az ÁSZF módosítását – az erről szóló értesítés és a módosított ÁSZF hatálybalépését – követően továbbra is részt vesz Tippmixpro Partnerhálózatban, azt Szervező úgy tekinti, hogy Partner a módosításokat megismerte, megértette és elfogadta.

4. Linkek Partner általi elhelyezése

4.1 Partner a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett Tippmixpro Partnerhálózat oldalon, a Partner Személyes fiókjában elhelyezett – Szervező szolgáltatásaira mutató – linkeket és egyéb reklámcélú tartalmakat a megállapodott módon, Szervező utasításainak megfelelően köteles közzétenni. Partner nem jogosult – a Szervező által a rendelkezésére bocsátott – linkek formátumát, és egyéb a rendelkezésére bocsátott tartalmakat, ezek helyét vagy működését jelen ÁSZF-ben foglaltaktól vagy Szervező utasításaitól eltérő módon felhasználni.

4.2 Tekintettel arra, hogy a szerencsejátékban 18 alatti személyek nem vehetnek részt, továbbá a 18 év alatti személyek nem lehetnek címzettjei a szerencsejáték termék reklámjának, e linkek nem helyezhetők el olyan weboldalakon, amelyek tartalma 18 év alatti személyeknek szól. Partner tudomásul veszi, hogy az e pontban foglaltak megszegéséért kizárólagos és korlátlan felelősség terheli mind a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben, mind pedig harmadik feleknek a Szervezővel szemben előterjesztett igényeiért.

4.3 A marketing tartalom és linkek kizárólag a weboldalon vagy a közösségi média profil felületen helyezhetők el Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával. Amennyiben Partner a linket vagy marketing tartalmat nem saját üzemeltetésű weboldalon helyezi el, úgy Partnert kizárólagos felelősség terheli e közzétételekkel összefüggésben felmerült igényekért.

4.4 Amennyiben Partner a Szervező által rendelkezésére bocsátott linket vagy marketing tartalmat jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően, vagy egyébként a vonatkozó jogszabályi előírásoknak meg nem felelő módon használja, úgy Szerencsejáték Zrt. jogosult az érintett linkek további használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni, és jelen megállapodást a Partnerhez címzett egyoldalú jognyilatkozat útján azonnali hatállyal felmondani. Partner tudomásul veszi, hogy a szerződésszegéssel érintett teljesítés után járó Jutalékra nem jogosult.

5. A Partnert megillető Jutalék számításának alapja, módja

5.1 A Partnert megillető Jutalék az alábbiak szerint számítandó:

 Jutalék alapja = árbevétel - bruttó nyeremény - adóterhek - visszafizetett tétek

Jutalék alapja: Partner jelen ÁSZF alapján végzett tevékenységéből származó, azaz az általa Közvetített játékos által generált árbevételnek a bruttó nyeremény összegével, valamint a mindenkor érvényes adóterhekkel és a visszafizetett tétekkel csökkentett összege (a továbbiakban: Jutalék alapja).

Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy csalás vagy egyéb bűncselekménnyel, továbbá a visszaélés gyanújával érintett tétekkel a Jutalék alapját csökkentse, így e tétel után Partner részére Jutalék nem jár.

A Partner részére fizetendő Jutalék mértéke a Jutalék alapjának 33%-a (harminchárom százaléka).

Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa Közvetített játékos(ok) által elért bruttó nyeremény összege nagyobb az általa Közvetített játékosok tétjeiből származó árbevételnél, úgy a havi Jutalék alapja - így a havi Jutalék összege is - 0 Ft.

5.2 Az 5.1 pontban részletezett Jutalék a Partnert az olyan Közvetített játékos tippmixpro.hu oldalon történt regisztrációját követően, a Szerencsejáték Zrt. által szervezett távszerencsejátékban való részvétele után illeti meg, akit a Szerencsejáték Zrt. weboldalára igazoltan a Partner saját üzemeltetésű weboldalán vagy közösségi média profilján elhelyezett link vagy marketing tartalom irányította a tippmixpro.hu weboldalra. Partner a Közvetített játékos regisztrációját követően - az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában - jelen megállapodás megszűnésének időpontjáig jogosult az 5.1. pont szerinti Jutalékra a Játékos által befizetett tétek után.

5.3 Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogát, hogy csalás vagy bármely más bűncselekmény gyanújának felmerülése, valamint a távszerencsejáték szabályainak megszegése (a továbbiakban együttesen: visszaélés) esetén a Jutalék jelen pont szerinti visszaéléssel érintett részének kifizetését felfüggessze vagy megtagadja, amellyel összefüggésben Szerencsejáték Zrt. kizárólag a jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett mértékben nyújt tájékoztatást a Partner részére.

5.4 Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szerencsejáték Zrt. jogosult a Jutalék számításának módját és mértékét a jövőre nézve egyoldalúan bármikor módosítani vagy a Jutalék fizetését a jövőre nézve megszüntetni azzal, hogy a módosítás nem érinti a Partner részére a módosítás hatálybalépésének időpontjáig végzett tevékenysége után járó Jutalék mértékét. Szerencsejáték Zrt. e módosításról – a módosítás hatálybalépését megelőzően - az ÁSZF 3. pontjában foglaltak szerint értesíti Partnert.

6. Partner jogai és kötelezettségei

 6.1 Partner jogosult a Szervező által a Partner személyes fiókjában elhelyezett marketingcélú tartalmat a Szervező által jóváhagyott Partneri weboldalon vagy közösségi média profilján közzétenni.

6.2 Partner tudomásul veszi, hogy a Szervező által rendelkezésére bocsátott marketingcélú tartalmat bármilyen módosítás vagy változtatás nélkül köteles közzétenni a Szervező által meghatározott utasításoknak megfelelően.

6.3 Partner kizárólag a Szervező által meghatározott időtartamban jogosult a Szervező által rendelkezésére bocsátott tartalmat közzétenni. Partner kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Szervező által meghatározott időtartam elteltével az érintett tartalom a nyilvánosság számára ne legyen elérhető. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ebből származó jogkövetkezményekért – ideértve különösen a hatóságok által kiszabott bírságot, valamint a Partner mulasztásával összefüggésben a Szervező és harmadik felek kártérítési igényét – Partner kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.4 Partner tudomással rendelkezik arról, hogy a szerencsejáték tevékenységben 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így a Szervező által rendelkezésére bocsátott marketingcélú tartalmat nem jogosult olyan Weboldalon vagy Partneri felületen elhelyezni, amely a közzétett tartalom alapján 18 év alatti személyeket szólít meg.

6.5 Partnert kizárólagos felelősség terheli a regisztráció – vagy a regisztrációt követően az adatok esetleges módosítása – során megadott adatok pontosságárért, ideértve különösen a számlázáshoz szükséges adatok pontosságát.

6.6 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az együttműködést érintő személyes adataiban (pl. egyéni vállalkozó esetén) vagy a céges adatokban – ideértve különösen cégnév, székhely, adószám – változás következik be, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja Szervezőt úgy, hogy az adatokban bekövetkező esetleges változás a számlázási folyamatot és a kifizetést ne akadályozza. A késedelmes tájékoztatásból vagy a tájékoztatás elmaradásából eredő jogkövetkezményekért – ideértve különösen az esetleges károkért – Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét.

6.7 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó kommunikáció megjelenítése során a vonatkozó iparági, reklámjogi és fogyasztóvédelmi jogszabályi előírásoknak és hatósági iránymutatásoknak – ideértve különösen a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) oldalán közzétett tájékoztatókat, határozatokat – maradéktalanul eleget tesz.

6.8 Partner a Szervező által rendelkezésére bocsátott marketingcélú tartalom vonatkozó jogszabályi előírásoknak és hatósági iránymutatásokért való megfelelő közzétételéért kizárólagosan felel mind a Szervezővel, mind pedig a harmadik személyekkel szemben. Ezzel összefüggésben Partner vállalja, hogy valamennyi közzététel esetén a Szervezővel fennálló üzleti kapcsolatról a fogyasztók (játékosok) számára egyértelmű, pontos tájékoztatást nyújt azzal, hogy ennek tényét jól észlelhetően, hangsúlyosan és közérthetően tünteti fel a vonatkozó GVH iránymutatással1 és egyéb hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, amelyek figyelemmel kísérése és ezeknek való megfelelés biztosítása Partner kizárólagos felelőssége.

7. Szerencsejáték Zrt. jogai és kötelezettségei

7.1 Szerencsejáték Zrt. jogosult az ÁSZF-t bármikor módosítani azzal, hogy arról az ÁSZF 3.1 pontjában foglaltak szerint tájékoztatja a Partnert.

7.2 Szerencsejáték Zrt. a 2.1 pontban foglaltakkal összhangban minden egyes Partner Tippmixpro Partnerhálózatban való részvételéről – a Társaság üzleti és stratégiai szempontjaira figyelemmel – egyedileg dönt az együttműködésről, amelyről a döntés meghozatalát követően észszerű időn belül írásban tájékoztatja a Partnert.

7.3 Szerencsejáték Zrt. kizárólagosan jogosult dönteni az egyes marketing tartalmak vagy linkek közzétételének helyéről, módjáról, időtartamáról, amelyről Szervező írásban – a Partner személyes fiókjában való elhelyezéssel – tájékoztatja Partnert.

7.4 Szerencsejáték Zrt. biztosítja annak feltételeit, hogy nyomon követhető legyen az, hogy a Szerencsejáték Zrt. weboldalán regisztráló Közvetített játékost a Partner weboldalán elhelyezett link irányította a Szerencsejáték Zrt. regisztrációs felületére. Szerencsejáték Zrt. azonban kizárja a felelősségét azokért az esetekért, amikor a Közvetített játékos és a Partner által üzemeltetett weboldal közötti kapcsolat fennállta – azaz annak ténye, hogy a Játékost a Partneri weboldal irányította a regisztrációs felületre – azért nem igazolható, mert a Partner módosította vagy bármilyen változtatást hajtott végre a közzététel céljából átadott marketing tartalomban vagy linken, vagy a hivatkozott kapcsolat igazolhatóságának hiánya olyan körülményre vezethető vissza, amely Szerencsejáték Zrt. érdekkörén kívül eső okból következett be, ideértve különösen a harmadik személyek közrehatását, az általuk nyújtott szolgáltatást vagy annak hiányát.

7.5 Szerencsejáték Zrt. köteles a Partner részére az ÁSZF 5.1 pontja szerinti Jutalékot megfizetni valamennyi olyan Közvetített Játékos után – a Játékos regisztrációját követően, az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában jelen megállapodás megszűnésének időpontjáig –, akik esetében a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett rendszer nyilvántartása alapján igazolható, hogy az érintett Partner weboldalán elhelyezett link irányításával jutottak a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett weboldal regisztrációs felületére.

7.6 Szervező jogosult a Tippmixpro Partnerhálózatot a jövőre nézve a Partnerek tájékoztatása mellett bármikor megszüntetni. A Partnerhálózat megszüntetését követően a Partnert Jutalék nem illeti meg. Szerencsejáték Zrt.-nek e Partnerhálózat megszüntetésére vonatkozó döntése nem érinti a Partnernek a tájékoztatás időpontjáig megszerzett Jutalékra való jogosultságát.

8. A Jutalék kifizetésének módja, feltételei

8.1 A Partner által végzett tevékenység után járó Jutalék kifizetése a Partner által – a regisztráció során megadott vagy azt követően módosított – magyar pénzintézet által vezetett bankszámlára történő utalással történik a Partner által – a teljesítésigazolás birtokában – a Szervező nevére kiállított, a teljesítésigazolás azonosítóját is tartalmazó – vagy papír alapú számla esetén a teljesítésigazolással együtt megküldött – számla alapján. A Szervező nevére kiállított papír alapú számlát Partner köteles a Szervező 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. szám alatti címére, míg az elektronikus számlát a [email protected] elektronikus levelezési címre megküldeni. A Társaság a Jutalékot forintban fizeti meg a Partner részére.

8.2 A kifizetésre minden naptári hónapban a számlának a Szervező részére történő kézbesítését követő 15 napon belül kerül sor.

8.3 A fizetendő Jutalék minimális összege 10.000 Ft/hónap (tízezer forint havonta). Amennyiben a Jutalék összege nem éri el az e pont szerinti minimális összeghatárt, úgy a tárgyi hónapban Partner számla kiállítására nem jogosult, így a tárgyi hónapban Jutalék kifizetésére nem kerül sor – és erről külön értesítést sem kap –, hanem a Jutalék összege a következő havi teljesítéshez számítandó, és a Jutalék kifizetésére akkor kerül sor, amikor annak összege eléri a 10.000 Ft-os minimum összeghatárt. Partner a fizetendő Jutalék összegéről a tárgyi hónapot követő hónap 6. napjáig kap értesítést, amennyiben a kifizethető Jutalék összege elérte a 10.000 Ft-os minimum összeghatárt. A Jutalék kifizetésére – az ÁSZF-ben rögzített feltételek fennállása esetén – a 8.1-8.2. pontban foglaltakkal összhangban utólag, a tárgyi hónap lezárását követően kerül sor.

Minden év végén, tárgyév 12.31-én a tárgyévi Jutalék ki nem számlázott összegével – összegtől függetlenül – a Felek elszámolnak egymással, és a fizetendő Jutalékról a Partner számlát állít ki.

8.4 Szervező a Partner személyes fiókjában olyan kimutatást biztosít Partner részére, mely részletesen tartalmazza a Partner által Közvetített játékosok után járó Jutalék számításához és követéséhez szükséges információkat azzal, hogy Szervező nem bocsátja Partner rendelkezésére a Közvetített játékosok személyes adatait, amely alapján a Közvetített játékos a Partner által beazonosítható lehet.

8.5 Amennyiben a számla kiállításának elmaradása / számla kifizetése Partner érdekkörében felmerült okra vezethető vissza, Partner a számla kiállításának / kifizetésének elmaradásából adódóan kizárólagos felelősséggel tartozik, továbbá Partner tudomásul veszi, hogy a számla kiállításának / kifizetésének elmaradásával összefüggésben semmilyen igény, követelés érvényesítésére nem jogosult Szervezővel szemben, ideértve különösen Partner részére fizetendő jutalékra vonatkozó igényt, valamint a Jutalék kifizetésének elmaradásával összefüggésben felmerülő kártérítési igényt.

9. Szellemi tulajdon

9.1 A Partner részére a Szerencsejáték Zrt. által közzététel céljából átadott tartalom részletével és egészével – különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, kreatív tartalmakkal, logókkal, a közzétett adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal – Szerencsejáték Zrt. kizárólagosan jogosult rendelkezni, gyakorolja az ezzel kapcsolatos jogosultságokat, ideértve a szerzői és egyéb jogokat.

9.2 Partner rendelkezésére bocsátott tartalom kizárólag jelen ÁSZF-ben foglaltak és a Szervező által meghatározott feltételek szerint tehető közzé azzal, hogy Partner a vonatkozó jogszabályi előírásokra kiemelt figyelmet fordít, és a tartalomnak a Partner általi közzététele nem csorbíthatja sem Szerencsejáték Zrt., sem harmadik személyek jó hírét vagy jogszabályból eredő jogait.

9.3 Jelen ÁSZF alapján Partner nem jogosult a 9.2 pontban foglaltaktól eltérni, így Partner különösen:

9.3.1 nem használhatja a közzétételre átadott tartalom egészét vagy részletét a Szervező által meghatározottól eltérő célra;

9.3.2 nem jogosult a közzététel céljából átadott tartalmat sem egészében, sem részben módosítani;

9.3.3 az átadott tartalmat kizárólag a Szerencsejáték Zrt. által jóváhagyott Partneri weboldalon vagy közösségi média profilján jogosult közzétenni;

9.3.4 a Szerencsejáték Zrt. által átadott tartalom nem használható fel kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére.

10. Felelősség kizárása 

10.1 Szerencsejáték Zrt. kizárja a felelősségét az általa átadott tartalomnak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól vagy a jogszabályban és egyéb hatósági iránymutatásban foglaltaktól eltérő közzétételéért vagy egyéb módon történő felhasználásáért.

10.2 Szerencsejáték Zrt. kizárja a felelősségét az általa a Partner részére közzététel céljából átadott tartalomnak vagy linknek a módosításából vagy a Partner által a Szervező utasításától eltérő felhasználásából eredő jogkövetkezményekért. Partner ezekért az esetekért kizárólagos felelősséggel tartozik Szervezővel és harmadik személyekkel szemben is.

11. Kártérítés 

11.1 Partner felelős mind a Szerencsejáték Zrt.-vel, mind pedig harmadik személyeknek a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben előterjesztett azon igényeiért, amelyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy Partner a Szerencsejáték Zrt. által közzététel céljából a rendelkezésére bocsátott tartalmat jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően használta fel vagy a közzététel egyébként nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal vagy hatósági iránymutatással.

11.2 Szerencsejáték Zrt. Partnerrel szembeni kártérítési felelősség mértéke jelen megállapodással összefüggésben a Partner részére jelen ÁSZF alapján kifizetett Jutalék összegéig terjed.

12. A megállapodás megszüntetése

12.1 Jelen megállapodást bármely fél jogosult – 30 (harminc) napos felmondási idővel – a másik félhez címzett, írásbeli jognyilatkozat útján megszüntetni. E pont értelmében Felek írásbelinek tekintik a másik fél részére papír alapon cégszerűen aláírt és postai úton megküldött dokumentumot, vagy az ezzel egyenértékű, minősített elektronikus aláírással ellátott, a másik fél részére – kapcsolattartás céljából megadott – elektronikus úton megküldött dokumentumot.

12.2 Jelen megállapodást bármely fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani.

12.3 Partner súlyos szerződésszegésének minősül,

12.3.1 amennyiben a Partner a Szervező által a rendelkezésére bocsátott kommunikációs tartalmat jogsértő módon vagy a vonatkozó hatósági gyakorlattól eltérő módon jeleníti meg, ideértve különösen, amennyiben a Felek közötti üzleti kapcsolatról nem nyújt a GVH 6.8 pontban hivatkozott iránymutatásának megfelelő tájékoztatást;

12.3.2 Partner által folytatott agresszív kereskedelmi gyakorlat – ideértve különösen a fogyasztók, azaz a potenciális játékosoknak a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett, fent nevesített Weboldalára vagy egyéb felületre agresszív módon történő átterelését szolgáló megoldások alkalmazása – vagy a Partner bármely olyan magaratartása, amely alkalmas lehet a potenciális játékosok – zavarására;

12.3.3 Partner olyan tartalmat tesz közzé, amely alkalmas arra, hogy Szervezőnek vagy a Szervező üzleti tevékenységének megítélését hátrányosan befolyásolja;

12.3.4 Partner jutalmat ajánl a Közvetített játékosok részére;

12.3.5 Partner megszegi az adatvédelmi előírásokat, így különösen marketing tartalmú üzenetet küld olyan Játékosok részére, akik előzetesen nem járultak hozzá ehhez;

12.3.6 Partner valamennyi olyan kommunikációs tevékenysége, amely során kétséget kizáróan nem állapítható meg az érintett marketing tartalmú üzenet feladójának személye, és az azt a látszatot kelti, mintha a marketing vagy bármilyen más tartalmú üzenet feladója a Szerencsejáték Zrt. lenne;

12.3.7 Partner minden olyan eljárása, amely arra irányul, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltak megszegésével vagy egyéb módon visszaélve jusson Jutalékhoz.

12.4 Partner súlyos szerződésszegése esetén Partner nem jogosult a szerződésszegéssel érintett tevékenység után járó Jutalékra.

12.5 Szerencsejáték Zrt. súlyos szerződésszegésének minősül,

12.5.1. Szerencsejáték Zrt. a Jutalék kifizetésével 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

12.6 Jelen megállapodás továbbá – jelen ÁSZF 7.6 pontjában foglaltakkal összhangban megszűnik –, amennyiben Szervező úgy dönt, hogy e Partnerhálózatot a jövőre nézve megszünteti.

12.7 Felek a szerződés megszűnése esetén egymással elszámolnak.

13. Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://partner.tippmixpro.hu/hu/terms

14. Egyéb rendelkezések

14.1 Szerencsejáték Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alatt állnak, ezért közérdekből nyilvános lehet minden a hivatkozott törvények által meghatározott szerződéses adat.

14.2 Titoktartás

A 14.1 pontban foglaltakon túl Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen együttműködéssel és annak teljesítésével összefüggésben egymás tudomására jutott minden üzleti és egyéb adatot vagy információt titokban tartanak. A titoktartási kötelezettség és korlátozás nem vonatkozik a Feleket jogszabály alapján terhelő adatközlési kötelezettség teljesítésére.

14.3 Vis maior

14.3.1 Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt kerül sor. Felek vis maiornak tekintik azokat az eseményeket, amelyek Felek ellenőrzési és érdekkörén kívül eső okból következnek be, amelyek elhárítása a Felektől nem elvárható, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik, feltéve, hogy ezen körülmények jelen megállapodás hatálybalépését követően következnek be, és a hivatkozott időpontban nem voltak előre láthatók, így vis maior körülménynek minősül különösen a háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény.

14.3.2 Felek megállapodása értelmében a vis maior ok-okozati összefüggésben áll az arra hivatkozó fél tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó köteles bizonyítani. Amennyiben vis maior miatt a megállapodásban foglalt határidők nem teljesíthetők, erről a vis maiorral érinett fél köteles a másik felet írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a megállapodás teljesítésének további módjáról. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következménye az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan nehézség árán – lett volna elhárítható.

14.4 Jelen jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

14.5 Felek törekednek arra, hogy jelen megállapodással összefüggésben felmerülő vitákat peren kívüli egyeztetés során rendezzék. A Felek közötti jogviták békés rendezésének eredménytelensége esetén a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint illetékes bíróság jár el.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szerencsejáték Zrt. által az Affiliate partnerek számára létrehozott weboldalhoz. 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) marketing tevékenysége eredményességének növelése érdekében úgynevezett affiliate partnerekkel szerződik. A Társaság affiliate partnerei számára partneri weboldalt (www.partner.tippmixpro.hu, a továbbiakban: weboldal) üzemeltet, az affiliate partnerrel való kapcsolattartás, elszámolás, kreatívok letöltésének megkönnyítése céljából. A partneri weboldal üzemeltetése a Társaság részéről szükségszerűen adatkezeléssel jár. 

A Társaság fontosnak tartja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a jelen tájékoztató keretében bemutassa az affiliate partnerek, mint érintettek számára az adatkezelési tevékenység során tudomására jutott személyes adataik kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássa az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat. 

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők. 


A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő elérhetőségei

A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

E-mail címe: [email protected] 


Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail címe: [email protected] 


I.Az adatkezelés körülményeire vonatkozó alapvető információk 

Az adatkezelés rövid leírása: A Társaság termékei, szolgálatásai népszerűsítéséhez, úgynevezett affiliate partnerekkel kíván szerződéseket kötni. Az affiliate partner, mint érintett, első lépésként regisztrál a weboldalra. Ezt követően a Társaság előszűrést végez, ami alapján eldönti, mely érintettekkel kíván szerződést kötni. A kiválasztott érintettekkel 

Az adatkezelés célja: 

Regisztrációs folyamat biztosítása a weboldalon az érintettek számára. (a továbbiakban: 1. sz. adatkezelési cél)

Felhasználói tevékenység naplózása. (a továbbiakban: 2. sz. adatkezelési cél)

Felhasználói tevékenység archiválása. (a továbbiakban: 3. sz. adatkezelési cél)

Érintettekkel történő elszámolás nyilvántartása (a továbbiakban: 4. sz. adatkezelési cél) 

A kezelt személyes adatok köre:

1.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: felhasználónév, jelszó, érintett weboldala/közösségi oldalának URL címe, e-mail cím, ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató elfogadásának ténye, ideje, 

2.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: a weboldalon létrehozott profilba való belépések, kilépések időpontjai, a profilban bejelentkezve töltött idő, a profilban végrehajtott műveletek, User ID, IP cím, eszköz azonosító.

3.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: az 3. sz. adatkezelési célnál felsorolt személyes adatok, logokká konvertált formában. 

4.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: minden olyan, az érintett profiljában keletkezett adat, mely az érintett és a Társaság közötti elszámolás alapját képezheti. (pl. letöltött kreatívok, társaság általi kifizetésekről szóló üzenetek, egyes kampányok vonatkozásában feliratkozók, új regisztrálók stb. száma)Az adatkezelés jogalapja: 

1.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintettekkel való szerződés előkészítéséhez, elengedhetetlen, hogy az érintettek regisztrálni tudjanak a weboldalra.2.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Jelen esetben a Társaság jogos érdeke az, hogy követhető legyen a felhasználók tevékenysége a weboldalon, valamint a naplófájlok keletkezése előfeltétele a 3. sz. adatkezelési cél megvalósíthatóságának. 


3.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Jelen esetben a Társaság jogos érdeke az, hogy a kilépett érintett profilját és annak tartalmát a Társaság a weboldal folyamatos működésének biztosítása, az érintett GDPR III. fejezetében felsorolt érintetti jogainak biztosítása és az esetleges jogi igények érvényesítése érdekében archiválja.4.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A Társaság és az érintett közti elszámolás alapját képezi a weboldalon, az érintett profiljában rögzített adatok. 


Az adatkezelés időtartama:

1. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat a Társaság és az Adatfeldolgozó között létrejött szerződés megszűnésétől számítva 5 évig (PTK szerinti általános elévülési idő) kezeli. 

2. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat azok keletkezésüktől számított 30 napig kezeli.

3. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat az érintett profiljának megszűnésétől számítva 5 évig (PTK szerinti általános elévülési idő) kezeli. 

4. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat az adott elszámolási időszak lezárultától számítva 5 évig (PTK szerinti általános elévülési idő) kezeli. 
Címzettek, illetve kik férhetnek hozzá a kezelt személyes adatokhoz:

A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a munkakörükből adódóan jogosultak, illetve kötelesek a weboldalon műveleteket végezni, (pl. jogosultság megadása, igény jóváhagyása stb.) valamint jogosultak az ügyviteli szoftverben történő folyamatok ellenőrzésére. 

A fentieken kívül a Társaság az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve: Every Matrix Ltd.

(székhelye: Sliema, Malta) 

https://everymatrix.com/ 

Adatkezelés során végzett tevékenység: weboldal és moduljainak biztosítása, karbantartása.


Adatbiztonsági intézkedések:

A Társaság az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. 

II.Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintettet a személyes adati kezelésével összefüggésben megillető jogok

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintettet a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

•Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

-a kezelt személyes adatokhoz,

-az érintett személyes adatok kategóriáihoz,

-az adatkezelés céljaihoz,

-azon címzettekhez, vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte, vagy közölni fogja,

-adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz,

-azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

-valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,

-ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,

-az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

•Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

•törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben 

oa személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,

oaz érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

oaz érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

oa személyes adatokat jogellenesen kezelték,

oa személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

oa személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Társaság megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság nem törli az adatokat, ha az adatkezelés:

oa véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

oa személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

oközérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

ojogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).


•Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A tiltakozáshoz való jog a jelen adatkezelési tájékoztatóban bemutatott adatkezelési célok közül az 4. és 5. adatkezelési cél vonatkozásában értelmezhető. 

•Az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

-az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


•Adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés tekintetében automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor. 

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén, vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási, vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: felügyeleti hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszáma: 06 1/391-1400

Telefax száma: 06 1/391-1410


A Társasággal, vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási, vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Hatályos: 2023. november. 29-től

Szerencsejáték Zrt.