Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szerencsejáték Zrt. által az Affiliate partnerek számára létrehozott weboldalhoz.

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) marketing tevékenysége eredményességének növelése érdekében úgynevezett affiliate partnerekkel szerződik. A Társaság affiliate partnerei számára partneri weboldalt (www.partner.tippmixpro.hu, a továbbiakban: weboldal) üzemeltet, az affiliate partnerrel való kapcsolattartás, elszámolás, kreatívok letöltésének megkönnyítése céljából. A partneri weboldal üzemeltetése a Társaság részéről szükségszerűen adatkezeléssel jár.

A Társaság fontosnak tartja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a jelen tájékoztató keretében bemutassa az affiliate partnerek és az affiliate partnerek a weboldalra regisztráló természetes személy képviselői, kapcsolattartói mint érintettek számára az adatkezelési tevékenység során tudomására jutott személyes adataik kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássa az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő elérhetőségei

A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

E-mail címe: [email protected]

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail címe: [email protected]

I.Az adatkezelés körülményeire vonatkozó alapvető információk

Az adatkezelés rövid leírása: A Társaság termékei, szolgálatásai népszerűsítéséhez, úgynevezett affiliate partnerekkel kíván szerződéseket kötni. Az affiliate partner, és az affiliate partnerek a weboldalra regisztráló természetes személy képviselői, kapcsolattartói, mint érintettek, első lépésként regisztrálnak a weboldalra. Ezt követően a Társaság előszűrést végez, ami alapján eldönti, mely érintettekkel kíván szerződést kötni. A kiválasztott érintettekkel a szerződés időtartama alatt pénzügyi elszámolás és annak nyilvántartása történik a weboldalon.

Az adatkezelés célja:

Regisztrációs folyamat biztosítása a weboldalon az érintettek számára. (a továbbiakban: 1. sz. adatkezelési cél)

Felhasználói tevékenység naplózása. (a továbbiakban: 2. sz. adatkezelési cél)

Felhasználói tevékenység archiválása. (a továbbiakban: 3. sz. adatkezelési cél)

Érintettekkel történő elszámolás nyilvántartása (a továbbiakban: 4. sz. adatkezelési cél)

A kezelt személyes adatok köre:

1.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: felhasználónév, jelszó, érintett weboldala/közösségi oldalának URL címe, e-mail cím, ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató elfogadásának ténye, ideje,

2.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: a weboldalon létrehozott profilba való belépések, kilépések időpontjai, a profilban bejelentkezve töltött idő, a profilban végrehajtott műveletek, User ID, IP cím, eszköz azonosító.

3.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: az 3. sz. adatkezelési célnál felsorolt személyes adatok, logokká konvertált formában.

4.sz. adatkezelési cél vonatkozásában: minden olyan, a profilban keletkezett adat, mely az érintett vagy az érintett által képviselt szervezet és a Társaság közötti elszámolás alapját képezheti. (pl. letöltött kreatívok, társaság általi kifizetésekről szóló üzenetek, egyes kampányok vonatkozásában feliratkozók, új regisztrálók stb. száma)

Az adatkezelés jogalapja:

1.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett vagy az érintett által képviselt szervezet az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett vagy az általa képviselt szervezet kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintettekkel vagy az érintett által képviselt szervezet való szerződés előkészítéséhez, elengedhetetlen, hogy az érintettek vagy az érintett által képviselt szervezetek regisztrálni tudjanak a weboldalra.

2.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Jelen esetben a Társaság jogos érdeke az, hogy követhető legyen a felhasználók tevékenysége a weboldalon, valamint a naplófájlok keletkezése előfeltétele a 3. sz. adatkezelési cél megvalósíthatóságának.

3.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Jelen esetben a Társaság jogos érdeke az, hogy a kilépett felhasználó profilját és annak tartalmát a Társaság a weboldal folyamatos működésének biztosítása, az érintett GDPR III. fejezetében felsorolt érintetti jogainak biztosítása és az esetleges jogi igények érvényesítése érdekében archiválja.

4.sz. adatkezelési cél vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett vagy az érintett által képviselt szervezet az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett vagy az érintett által képviselt szervezet kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A Társaság és az érintett vagy az érintett által képviselt szervezet közti elszámolás alapját képezi a weboldalon, aprofilban rögzített adatok.

Az adatkezelés időtartama:

1. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat a Társaság és az Adatfeldolgozó között létrejött szerződés megszűnésétől számítva 5 évig (PTK szerinti általános elévülési idő) kezeli.

2. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat azok keletkezésüktől számított 30 napig kezeli.

3. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat az érintett profiljának megszűnésétől számítva 5 évig (PTK szerinti általános elévülési idő) kezeli.

4. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintettről kezelt személyes adatokat az adott elszámolási időszak lezárultától számítva 5 évig (PTK szerinti általános elévülési idő) kezeli.

Címzettek, illetve kik férhetnek hozzá a kezelt személyes adatokhoz:

A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a munkakörükből adódóan jogosultak, illetve kötelesek a weboldalon műveleteket végezni, (pl. jogosultság megadása, igény jóváhagyása stb.) valamint jogosultak az ügyviteli szoftverben történő folyamatok ellenőrzésére.

A fentieken kívül a Társaság az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve: Every Matrix Ltd.

(székhelye: Sliema, Malta)

https://everymatrix.com/

Adatkezelés során végzett tevékenység: weboldal és moduljainak biztosítása, karbantartása.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Társaság az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa.

II.Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintettet a személyes adati kezelésével összefüggésben megillető jogok

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintettet a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

•Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

-a kezelt személyes adatokhoz,

-az érintett személyes adatok kategóriáihoz,

-az adatkezelés céljaihoz,

-azon címzettekhez, vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte, vagy közölni fogja,

-adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz,

-azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

-valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,

-ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,

-az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

•Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

•törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

oa személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,

oaz érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

oaz érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

oa személyes adatokat jogellenesen kezelték,

oa személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

oa személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Társaság megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság nem törli az adatokat, ha az adatkezelés:

oa véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

oa személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

oközérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

ojogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

•Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog a jelen adatkezelési tájékoztatóban bemutatott adatkezelési célok közül az 4. és 5. adatkezelési cél vonatkozásában értelmezhető.

•Az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

-az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•Adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés tekintetében automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén, vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási, vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével, vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: felügyeleti hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszáma: 06 1/391-1400

Telefax száma: 06 1/391-1410

A Társasággal, vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási, vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Hatályos: 2024.04.25-től

Szerencsejáték Zrt.